top of page
Image by Ales Krivec

תנאים לקבלת תעודת כשרות

תושבים נכבדים

על פי החוק (חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג 1983) מועצת הרבנות הראשית לישראל היא הגוף היחיד המוסמך לתת תעודת כשרות לבתי עסק שונים ברחבי הארץ וכן למוצרי יבוא. במסגרת זו פועל אגף הכשרות הארצי כגוף מקצועי המפקח על תחומי הכשרות.
מכח החוק הנ"ל מואצלת הסמכות לרבנויות המקומיות, למחלקות הכשרות במועצות הדתיות ברחבי הערים ולרבנים המקומיים להעניק תעודת כשרות בתחומם, כולל פיקוח והשגחה על מפעלים ובתי עסק העומדים בכללי הכשרות הארצית.
מחלקת הכשרות מאגדת בתוכה מחלקות ויחידות פעולה העוסקות בתחומי הכשרות השונים, כגון בתי מטבחיים, מפעלי תעשייה וחרושת, יקבים, מחלבות, מלונות, בתי מלון, אולמות, שרותי הסעדה, מוסדות חינוך וכפרי נוער. 

הרבנות הראשית קריית מלאכי מעמידה לרשות בעל העסק שתי רמות כשרות, כך יכול בעל העסק לפנות לקהל לקוחות גדול יותר:

תעודה בצבע לבן-כשרות רגילה

תעודה בצבע צהוב-כשרות למהדרין בנוסף בכל תעודת כשרות מופיע סיווג העסק חלבי/בשרי

השלבים לקבלת תעודת כשרות מהרבנות:

פתיחת תיק – 14 יום לפני פתיחת העסק על בעל העסק לפתוח תיק כשרות במועצה הדתית, תיק זה יכלול מידע רלוונטי שאותו יספק בעל העסק כגון סוג העסק, שעות פעילותו, המוצרים שבהם הוא מבקש לעשות שימוש ורמת הכשרות שאותה הוא מבקש.

תיאום לראיון ופתיחת התיק ע"י מנהל המחלקה תיעשה, בתיאום טלפוני מראש למזכירות מחלקת הכשרות בטל: 08-6313898

רשימת המסמכים שיש לצרף לתיק:

•  טופס בקשה לקבלת תעודת הכשר

•  צילום תעודת זהות +ספח של בעל העסק

•  תעודת התאגדות לחברה

•  רישיון עסק

•  עוסק מורשה

•  צילום חוזה שכירות

  

נהלים לכל רמת כשרות ימסרו ע"י האחראי במחלקת הכשרות.

1. סיור – 6 ימים לפני פתיחת העסק כשהמקום יהיה מוכן ולאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע"י מחלקת הכשרות במטרה להתאים את ההשגחה עפ"י מאפייני העסק.

2. תשלום  האגרה – עפ"י חוק שרותי הדת היהודים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל המשרד לשרותי דת, על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית שאותה הוא נדרש לשלם.

3. השגחה - לצורך קבלת תעודת הכשר על בית העסק להעסיק משגיח כשרות, בכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל המשרד לשרותי דת, בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח שאותו יעסיק בבית העסק ושעות ההשגחה שנקבעו.

4. הסכם -  חתימת הסכם המהווה התחייבות מצד המבקש, למלא אחר דרישות והנחיות הרבנות כאסמכתא למקרה של תקלות או הפרה של ההסכם.

 

לאחר ביצוע הנ"ל, הרבנות תנפיק תעודת כשרות למקום.

 

בברכה

הרב מאיר כהן

מנהל מחלקת כשרות

bottom of page